Reglement Jurjo Hagen Bekercompetitie 2022-2023

De Jurjo Hagen bekercompetitie is een ‘open’ competitie, waarbij ook spelers van buiten de club kunnen meespelen. De opzet van de competitie wordt zodanig dat er geen verplichte deelname is. Er wordt op zes vrijdagen in de periode oktober tot en met mei gespeeld. Op de avonden waarop deze competitie gepland staat worden de aanwezige spelers ingedeeld op basis van de stand. Er wordt ingedeeld met Zwitsers, waarbij dus spelers met (ongeveer) gelijke score tegen elkaar geloot worden. Voor het bepalen van de winnaar wordt na gescoorde punten gekeken naar weerstandspunten of SB-punten.

  1. Wedstrijdleider

Stan Jacobs zal optreden als wedstrijdleider (voor taakbeschrijving verwijs ik naar de bijlage ‘functiebeschrijvingen’ bij het HHR). In alle voorkomende gevallen beslist de wedstrijdleider. Tevens behoudt de wedstrijdleider zich het recht voor om waar nodig dit reglement aan te passen om de voortgang van het toernooi te waarborgen. Uiteraard zal dit altijd in de geest van het toernooi en de sfeer van onze vereniging gebeuren, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de belangen van de deelnemers.

  1. Aanmelding

Er hoeft niet aangemeld te worden. De spelers die op een speelavond aanwezig zijn, zullen ingedeeld worden. In geval van een oneven aantal spelers wordt één speler als ‘oneven’ aangemeld. Deze ontvangt wel een punt. Een speler kan maximaal 1 keer per seizoen oneven zijn.

  1.  Speeldata

Voor de Jurjo Hagen Bekercompetitie zullen in de schaakagenda de volgende data (*)vrij gehouden worden:

Ronde 1 Vrijdag 7 oktober 2022
Ronde 2 Vrijdag 25 november 2022
Ronde 3 Vrijdag 27 januari 2023
Ronde 4 Vrijdag 24 maart 2023
Ronde 5 Vrijdag 28 april 2023
Ronde 6 Vrijdag 2 juni 2023

(*) alle speeldata onder voorbehoud

 4. Speeltempo

Voor alle schakers geldt eenzelfde speeltempo van 1:40 uur plus 10 seconde per zet per persoon per partij. Uitzondering hierop zijn de jeugdspelers (spelers in categorie B t/m F). Zij spelen hun partij met een tempo van 1 uur en 10 minuten plus 10 seconde per zet per persoon per partij. Voor jeugdspelers onder de 12 jaar kan een afwijkend tempo worden afgesproken, met een minimum van 45 minuten per speler per partij. Voor A-spelers (ouder dan 16 jaar) geldt het normale speeltempo. Peildatum voor de leeftijd is de startdatum van de competitie.

5. Spelregels

Er wordt gespeeld volgens de spelregels van de FIDE, zoals die laatstelijk zijn vastgesteld in 2017 (vertaling KNSB). Dit betekent o.a. dat alle spelers verplicht zijn de gehele partij te noteren.

Bij twijfel over het juist toepassen van een der schaakregels kan de wedstrijdleider om een oordeel gevraagd worden. Zet hiertoe de klok stil en roep de wedstrijdleider. Zijn oordeel is bindend. Wel is er een mogelijkheid om tegen het oordeel bezwaar aan te tekenen conform het HHR. Een commissie van Bezwaar zal dan binnen 14 dagen een definitief oordeel vellen.

6. Mobiele telefoon

In afwijking van de FIDE-regels mag men bij interne wedstrijden WEL een mobiele telefoon bij zich hebben. Wel dient deze op trillen te staan! Bij hoorbaar afgaan volgt eerst een waarschuwing. Bij een tweede situatie waarbij de telefoon afgaat zal de wedstrijdleider de partij voor deze speler verloren verklaren.

In alle gevallen waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet zal de wedstrijdleider een beslissing nemen en deze communiceren naar alle betrokkenen.

Druten, augustus 2022

Stan Jacobs, competitieleider
Contactgegevens:
Telefoon: 06-22433881
Mail: stanschaakt@upcmail.nl