Reglement Jurjo Hagen Bekercompetitie 2017-2018

De opzet van de bekercompetitie blijft grotendeels gelijk aan die van het vorige seizoen.

Voorgestelde wijziging:
Ik stel voor om te kiezen voor een ‘Opt-Out’-clausule voor aanmelding van deelname.
Dit betekent dat in principe ALLE deelnemers aan de interne competitie óók meespelen in de Jurjo Hagen Bekercompetitie, tenzij ze dit vooraf duidelijk kenbaar maken bij ondergetekende. Uiterlijk
22 september 2017 kan men zich afmelden, anders wordt men ingedeeld.
Tevens wordt de top 10 van de jeugdcompetitie (voor zover nog lid in het komend seizoen) meegenomen om te komen tot 32 deelnemers! Mochten er toch minder dan 32 deelnemers zijn, dan wordt in de eerste ronde een beperkt aantal partijen gespeeld.

Het wedstrijdreglement voor de Jurjo Hagen Bekercompetitie seizoen 2017/2018

1. Wedstrijdleider

Stan Jacobs zal optreden als wedstrijdleider (voor taakbeschrijving verwijs ik naar de bijlage ‘functiebeschrijvingen’ bij het HHR). In alle voorkomende gevallen beslist de wedstrijdleider. Tevens behoudt de wedstrijdleider zich het recht voor om waar nodig dit reglement aan te passen om de voortgang van het toernooi te waarborgen. Uiteraard zal dit altijd in de geest van het toernooi en de sfeer van onze vereniging gebeuren, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de belangen van de deelnemers.

2. Aanmelding

In principe worden alle deelnemers aan de interne competitie geacht deel te nemen aan de Jurjo Hagen Bekercompetitie. Om tot een beginaantal van 32 deelnemers te komen staan deelname ook open voor externe spelers én de beste jeugdspelers. Dit ter beoordeling van de wedstrijdleider.

 

3. Indeling

Voor deze competitie wordt uiterlijk twee weken voor de geplande datum (zie artikel 4) een loting verricht. Het betreft een ongestuurde loting, waarbij tweetallen aan elkaar worden gekoppeld. De eerste schaker van elk koppel speelt met de witte stukken.

De loting wordt in principe verricht door de naamgever van het toernooi, Jurjo Hagen.

 

3.1 Opzet toernooi

De Jurjo Hagen Bekercompetitie kent een afvalsysteem. De winnaars van elke speelronde gaan door naar de volgende ronde, de verliezers vallen af. Tegelijk met de speeldata van de bekercompetitie, met uitzondering van ronde 1, wordt ook het zogenaamde rapid-met-tijdhandicap-toernooi gespeeld. Afvallers kunnen hieraan deelnemen.

 

3.2 Winst/Verlies

Winnaar van een partij is degene die de partij door mat of opgave van de tegenstander in zijn voordeel beslist. Ook winst door tijdoverschrijding van de tegenstander is uiteraard een reglementaire overwinning. Indien de wedstrijd in remise eindigt, zullen er twee rapid partijen gespeeld moeten worden (speeltempo: 10 minuten pppp). Iedere speler speelt dan 1x met wit en 1x met zwart). Indien ook deze partijen geen winnaar opleveren, worden er twee snelschaakpartijen gespeeld worden met 5 minuten pppp.
Als ook hierna geen beslissing is gevallen, dan beslist het lot. De wedstrijdleider zal hiervoor een loting verrichten.

 

4. Speeldata

Voor de Jurjo Hagen Bekercompetitie zullen in de schaakagenda de volgende data vrij gehouden worden:

Ronde

Datum

Loting

1. Ronde 1
(32 deelnemers)

Vrijdag 6 oktober 2017

Vrijdag 22 september 2017

2. Achtste finales
(16 deelnemers)

Vrijdag 5 januari 2018

Vrijdag 15 december 2017

3. Kwart finales
(8 deelnemers)

Vrijdag 9 maart 2018

Vrijdag 23 februari 2017

4. Halve finales
(4 deelnemers)

Vrijdag 4 mei 2018

Vrijdag 20 april 2017

5. Finale
(2 deelnemers)

Vrijdag 25 mei 2018

Vrijdag 11 mei 2017

 

Daarnaast is het toegestaan om in gezamenlijk overleg tussen spelers een andere speeldatum of speelplek (thuis!) af te spreken. Hierbij is het wel zaak rekening te houden met de datum van de loting voor de volgende ronde. Indien voor een afwijkende speeldatum wordt gekozen door spelers, dan dient de wedstrijdleider hiervan op de hoogte te worden gebracht. Ook dient de uitslag zo snel mogelijk na het spelen aan hem worden doorgegeven. Doorgeven van de uitslag kan zowel telefonisch, mondeling als per mail (contactgegevens onderaan dit reglement).

4.1Geen uitslag

Indien een partij niet tijdig is gespeeld en/of de wedstrijdleider niet bekend is met een geplande speeldatum of uitslag, dan zal hij in contact treden met de spelers. Op basis van bevinding zal een reglementaire uitslag vastgesteld worden.

5. Speeltempo

Voor alle schakers geldt eenzelfde speeltempo van 1:45 uur per persoon per partij. Uitzondering hierop zijn de jeugdspelers (spelers in categorie B t/m F). Zij spelen hun partij met een tempo van 1 uur en 15 minuten per persoon per partij. Voor jeugdspelers onder de 12 jaar kan een afwijkend tempo worden afgesproken, met een minimum van 45 minuten p.p.. Voor A-spelers (ouder dan 16 jaar) geldt het normale speeltempo. Peildatum voor de leeftijd is de startdatum van de competitie.

6.Spelregels

Er wordt gespeeld volgens de spelregels van de FIDE, zoals die laatstelijk zijn vastgesteld in 2014 (vertaling KNSB). Dit betekent o.a. dat alle spelers verplicht zijn de gehele partij te noteren. Ook geldt dat aanraken zetten is’.

Bij twijfel over het juist toepassen van een der schaakregels kan de wedstrijdleider om een oordeel gevraagd worden. Zet hiertoe de klok stil en roep de wedstrijdleider. Zijn oordeel is bindend. Wel is er een mogelijkheid om tegen het oordeel bezwaar aan te tekenen conform het HHR. Een commissie van Bezwaar zal dan binnen 14 dagen een definitief oordeel vellen.

6.1 Mobiele telefoon

In afwijking van de FIDE-regels mag men bij interne wedstrijden WEL een mobiele telefoon bij zich hebben. Wel dient deze op trillen te staan! Bij hoorbaar afgaan volgt eerst een waarschuwing. Bij een tweede situatie waarbij de telefoon afgaat zal de wedstrijdleider de partij voor deze speler verloren verklaren.

In alle gevallen waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet zal de wedstrijdleider een beslissing nemen en deze communiceren naar alle betrokkenen.

.

Druten, augustus 2017

Stan Jacobs, competitieleider
Contactgegevens:
Telefoon: 06-22433881